Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
vineri, 21 iunie 2024

Servicii de salubrizare scoase din nou la licitaţie

Procedura de atribuire prin licitație publică a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona nr. 1 Sârbi urmează a fi reluată.

salubrizareIn 3 august, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestiunea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș, în calitate de Autoritate Contractantă, a publicat în SEAP anunțul de anulare a procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului având ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare  din zona de colectare nr. 1 – Sârbi”, procedură lansată la data de 21.05.2016.

„Decizia luată de Autoritatea Contractantă este motivată de următoarele:

Complexitatea documentației de atribuire a contractului, datorată faptului că această zonă cuprinde peste 50% atât din cantitățile de deșeuri ce se generează în județ cât și din numărul total al utilizatorilor serviciului, a generat un număr foarte ridicat de solicitări de clarificări din partea potențialilor ofertanți. Răspunsurile date la solicitările de clarificări, datorită numărului ridicat, erau de natură să creeze dificultăți în elaborarea ofertelor tehnice și financiare pentru ofertanți, fapt semnalat în mai multe dintre solicitările de clarificări adresate;

Datorită atât complexității documentației cât și a numărului ridicat de clarificări a fost identificat riscul ca ofertanții să abordeze diferit elaborarea ofertelor și astfel acestea să nu poată fi comparate în procesul de evaluare din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare, situație care ar fi obligat autoritatea contractantă să anuleze procedura de atribuire a contractului în faza de evaluare a ofertelor. Durata de execuției a contractului este de 15 ani. Procedura anulată a fost lansată în baza legislației în vigoare la acea dată, OUG 34/2006, iar în perioada de pregătire și depunere a ofertelor legislația în domeniul achizițiilor publice a fost modificată. Atribuirea contractului potrivit legislației în vigoare la acea dată ar fi condus la situația ca pe întreaga durată de executare acest contract să fie guvernat de legea în vigoare la momentul lansării procedurii iar toate celelalte contracte pentru CMID și zonele 2-4 să fie încheiate și să le fie aplicabilă noua procedură, generându-se dificultăți în monitorizarea și supravegherea derulării acestora de către Autoritatea Contractantă și autoritățile administrației publice locale.

Autoritatea Contractantă, după corelarea documentației de atribuire cu legislația actuală a achizițiilor publice și cu  clarificările date în cursul procedurii anulate, va iniția  o nouă procedură de atribuire a acestui contract.

În conformitate cu Documentul de Poziție, Cererea și Contractul de Finanțare în baza cărora se realizează proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș” autoritățile administrației publice locale din județ vor rezilia toate contractele în baza cărora se realizează serviciile de salubrizare odată cu operaționalizarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor ce se realizează la Sârbi. Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare ce se vor atribui în cele 4 zone vor deveni operaționale doar după operaționalizarea CMID Sârbi”, se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Maramureş.

 

Lăsaţi un răspuns