Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
duminică, 23 iunie 2024

Noi măsuri aplicate de Casa de Pensii

În Monitorul Oficial nr. 339 din 27 aprilie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

casa-de-pensii-mmAu fost adoptate următoarele măsuri de protecție socială:

– În cazul persoanelor decedate în perioada instituirii stării de urgență și care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, ajutorul de deces prevăzut de Legea privind sistemul unitar de pensii publice se acordă dacă în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în respectiva lună.

– Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului, pe perioada instituirii stării de urgență, persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu și raportul de muncă cu entitatea angajatoare a fost suspendat.

– În vederea stabilirii pensiilor de urmaș și acordării ajutorului de deces, ca urmare a deceselor înregistrate în perioada stării de urgență, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau ofițerul de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează astfel de servicii sunt obligate ca, în ziua înregistrării actului de deces, să transmită casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin poșta electronică.
* Această obligație încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

– Pe perioada stării de urgență se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

– Plata pensiei de urmaș se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, în situația copiilor urmași dacă se află în continuarea studiilor. Dovada continuării studiilor se prezintă casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgență.

– Pe perioada stării de urgență asigurații care solicită dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, și pentru care nu se eliberează în perioada stării de urgență o recomandare medicală pot transmite prin poștă sau în format electronic caselor teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgență.

– Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență aferente cazurilor de accident de muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță de către beneficiarii de indemnizații sau de către persoanele juridice care au calitatea de angajatori.

– În perioada stării de urgență despăgubirea în caz de deces se acordă la cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță.

Persoana îndreptățită transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate decedate sau din raza administrativ-teritorială de care aparține următoarele documente:
a) cerere privind acordarea despăgubirii în caz de deces;
b) copia actului de identitate al solicitantului;
c) copia documentelor justificative/declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz;
d) copia certificatului medical constatator al decesului în caz de boală profesională;
e) dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant.

Plata despăgubirii în caz de deces se face prin mandat poștal – la domiciliul solicitantului sau în cont bancar, după caz, conform extrasului de cont comunicat de solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea documentelor.

 

Lăsaţi un răspuns