Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
miercuri, 29 martie 2023

Poliţia Maramureş face angajări din sursă externă

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr. 37, organizează concurs/examen pentru ocuparea, cu recrutare din sursă externă.

ipj-mm-400x264Este scos la concurs un post vacant de personal contractual – îngrijitor la Serviciul Logistic – Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  2. cunosc limba română, scris şi vorbit;

  3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  4. au capacitate deplină de exerciţiu;

  5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fişei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Condiţia referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situaţia declarării „apt medical” şi „apt psihologic”. Condiţia nu este îndeplinită şi, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situaţia candidaţilor declaraţi „apt limitat”, „apt condiţionat” sau „inapt”;

  6. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, pe lângă condiţiile enunţate mai sus şi următoarea cerinţă obligatorie prevăzută în fişa postului, astfel: studii de specialitate: studii gimnaziale (8 clase).

Înscrierile se realizează până în data de 29.09.2016, inclusiv, candidaţii trebuind să depună cu ocazia înscrierii documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia documentelor privind examinarea medicală şi psihologică, care se depun la sediul instituţiei până la data de 13.10.2016. Data limită de depunere la Centrul

Medical Judeţean Maramureş a documentelor necesare eliberării fişei de aptitudine în muncă este 06.10.2016.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:

  1. a) selecţia dosarelor de înscriere – 17.10.2016

  2. b) proba scrisă – 20.10.2016

  3. c) interviul – 25.10.2016

         Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş, telefon 0262/207.711 interior 20111 de luni până vineri între orele 08:00-16:00, sau pe site-ul de internet www.mm.politiaromana.ro

 

Lăsaţi un răspuns